آهای… بیا بیرون
دعوت به خواندن داستانی از شینیچی هوشی با ترجمه اسداله امرایی.