4 کتاب برای مخاطبانِ سیاست در بیرون از مرزهای کشور
از مبارزه‌ی سیاهان آمریکا تا اثری از تروتسکی.