خریدن لنین
مجموعه‌ ۱۱ داستان کوتاه از نویسندگان برجسته‌ای که بعضی از آنها در ایران شناخته‌شده‌اند و بعضی دیگر کمترشناخته‌شده هستند.