ممیزی و نظارت در ادبیات داستانی
نشستی با حضور احمد شاکری و مهدی یزدانی‌خرم در روز ۹ تیر ماه.