پنج‌شنبه‌های سلوک
«سلوک رمانی شبه فلسفی با عشق‌، تنهایی‌ و مرگ از محمود دولت‌آبادی را باهم می‌خوانیم.»