‌سه گانه‌ی «انتقام»، «جنسیت» و «قانون» در تریلوژیِ «اورستیا»
حسین ذوقی: «اورستیا» منشوری برای «پولیس» (دولت/شهر) است. تریلوژی در آتن تمام می شود و پایان داستان، پایانِ سلسلۀ انتقام و خونریزی و خیانت است. و نظام پدرسالار و مردمحور قوت خود را باز می یابد. به بیانی دیگر «اورستیا» خود منشوری برای «پولیسِ» آتن است؛منشوری که بدون شک، از نخستین اسنادِ مکتوبِ تبعیض جنسیتی در جهان به شمار می رود.