هفته‌نامه‌ای با سردبیری احمد شاملو
«دانلود ۱۰ جلد از «کتاب جمعه» که از ۴ مرداد ۱۳۵۸ تا ۱ خرداد ۱۳۵۹ در ۳۶ شماره منتشر شد.»