ممنوع‌القلم‌ها از سایه بیرون آمدند!
«از انکارِ نویسنده‌ی ممنوع القلم تا صحبت بر سر دستوراتِ غیرشفاهی و غیررسمی راهی طولانی است.»