شوهرِ طلعت از طرف‌دارانِ پر و پا قرص رضاشاه بود!
«قسمت بیستمِ خوانش رمانِ «کمی بهار» از شهرنوش پارسی‌پور در رادیو زمانه.»