شما رو ممنوع نکردیم، فکر شما رو ممنوع کردیم!
«بخشی از خلاقیت نویسنده باید صرف این شود که چطور تنگناهای ممیزی را دور بزند.»