بخش سوم از اتوبیوگرافیِ کیشلوفسکی
خیلی ضرورت دارد که پدرتان از نظر شما آدم محکم و معتبری باشد. کسی باشد که بتوانید به او اعتماد کنید. شاید یکی از معیارهای واقعی رفتار ما در زندگی این باشد که بچه‌هایمان بتوانند حداقل تا حدودی به ما اعتماد کنند. شاید به همین دلیل است که حفظ آبرو می‌کنیم و رفتار بد و شرم‌آوری نداریم. و دست‌کم به همین خاطر است که در بیش‌تر موارد، برخورد من همین‌طوری‌ست!