این کتاب خواندنی نیست
کتابی که تمام مردم دنیا قادر به مطالعه‌ی آن هستند.