می‌گویند انصراف بده!
انتظار برای مجوز رمان «شرایط» در آستانه‌ی یک سالگی.