نویسنده‌ای که خودش را به خواننده‌ تحمیل نمی‌کند!
کتاب «رولت روسی» نوشته‌ی کامران محمدی.