آفتابه درخشان حقه مسلمه ماست!
مجید دلبندم، آفتابِ درخشان نه آفتابه درخشان.