پنج شعرِ کوتاه
«شعرهایی از فرهاد خاکیان در سایت شمیمِ شمال.»