اناربانو و پسر‌هایش
«قسمت نخست از داستانِ گلی ترقی با اجرای نارسیس در گاه‌شنود قاصدک.»