دور سومِ شب‌هایِ داستان
«میهمانانِ شبِ نخست و دوم در برج میلاد.»