خوان کتاب می‌خواند، کتابی از آثار خاخام مغربی
«قصه‌های ما با شهره شعشعانی در رادیو کوچه.»