«آوریل سرهنگان» ترجمه‌ی «اسداله امرایی»
«در بیستمین برنامه‌ی رادیو داستان.»