پدران زیادی در این شب، دراز می‌شوند!
«پوریا عالمی: چرا «شبِ یلدا» دراز‌ترین شبِ سال است؟ (با ذکرِ فرمول).»