جلد نخستِ نمایشنامه‌های کوتاه در سایت مرور
««اتاق» نوشته‌ی هارولد پینتر با ترجمه‌ای از سیدمصطفا رضیئی.»