آیا کتاب‌ها به دادگاه می‌روند؟!
«از گذشته تا آینده‌ی طرحِ دادگاهِ کتاب در یادداشتی از الهه خسروی یگانه.»