ریشه‌شناسی، بخشی از زبان‌شناسی
«ریشه‌شناسی عامیانه، و زمینه‌های زبانی و نازبانی این پدیده در یادداشتی از یوسف امیری.»