ما فقط خاطرات را می‌توانیم پاک کنیم!
««لکه‌یِ ژینا»: لکه‌یِ قرمز در لوب پیشانی که در اثر فشارهای عصبی روزمره به وجود آمده است.»