ماجراهایِ جاسوسی
«جشنِ امضایِ رمانِ «لکنت» از امیرحسین یزدان‌بُد در ۲۶ آذرماه.»