گذر از ادبیاتِ متنی به ادبیات
««زبان‌شناسی متنی در خدمتِ انواع ادبی» از اِستِل ریکوا با ترجمه‌ای از گل‌رخ فولادی و بهروز رهنمای‌کویان.»