کجای دنیا این‌طوری است: یک فرزند و ۸ مادر خوانده؟!
«سونامیِ «ترجمه‌ی هم‌زمان» یا «کپی‌کاری و سرقت ادبی» از یک اثر در یادداشتی از محسن حدادی.»