«دادگاه کتاب» در ترازوی نقد اهالی نشر
«گفت‌و‌گویی از مریم شهبازی با اهالی نشر و قلم، جمال میرصادقی، ر. اعتمادی، محمدعلی جعفریه، هوشنگ مرادی‌کرمانی و...»