«ندای کوهستان» جا پایِ «شازده کوچولو» می‌گذارد؟
«تعداد ترجمه‌های فارسی از آخرین رمان خالد حسینی به ۸ عنوان رسید. ترجمه‌های دیگری هم در راه است!»