شعر و واسازی زبان
«استفاده‌ی چندگانه از زبان و واسازی ساختار و زبان شعر در مجموعه‌ شعر «زندگی خصوصی» از حسین فاضلی.»