آبگوشت، آبگوشت است دیگر!
«ایمان پیربرناش: چند نمونه از کلماتِ مصوبِ «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» بخوانید و معانی کلمات غیرقابل درک را ببینید.»