ویراستار نباید در کار نویسنده دخالت کند!
محمد حسینی: ویراستاری شغل انسان‌های صبور است و باید به ویراستاران اهل جاروجنجال شک کرد.