کارگاه آموزشی عناصر داستان کوتاه
دوره‌ی دوازده جلسه‌ای با تدریس مهدی اسدزاده.