ویراستار شوید
دوره‌ی آموزش ویرایش با تدریس علی صلح‌جو.