جایزه‌ی کتاب سال
مهلت ارسال آثار به سی و چهارمین دوره تا 30 مرداد ماه.