امام موافق ممیزی قبل از انتشار بودند
«محمدرضا سرشار رییس انجمن قلم معتقد است که امام به صراحت گفتند ممیزی باید قبل از چاپ باشد.»