درس‌نامه‌ی زبان‌شناسیِ عمومی «سوسور»
«دانلود یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های قرن بیستم.»