استفاده از چه کلماتی در وزارت ارشاد ممنوع است؟
«گربه، سگ و اعضای بدن در لیست خط قرمزهای ممیزان.»