کتاب‌های ممنوعه د‌ر فهرست سیاه اد‌بیات آمریکا
«۱۱ کتابی که هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد‌ توزیع‌شان د‌ر آمریکا ممنوع‌ شود‌.»