پرتره‌‌ای از ماندلا با آینه‌ای در دست
«یکی از معروف‌ترین پرتره‌های نلسون ماندلا در روایتی از عکاس آن «آدریان استیرن»: وقتی آینه را به دست او دادم ازش پرسیدم می‌خواهد جایش را تنظیم کنم و او با خنده گفت اگر می‌توانی کله مرا در قاب تنظیم کن!»