کاش شما قدر این نقاشی را بدانید
«اورهان پاموک نویسنده‌ی ترک، می‌خواهد با پذیرش نقش بیننده‌ی نگارگری ایرانی به پرتره‌ای ۵۰۰ساله از غیاب خودش دست یابد. به چیزی نگاه می‌کند که ما نمی‌بینیمش. چاره‌ای نیست، باید به هیات مرد نشسته در نگاره درآمد.»