لطفن تصویر این حکم جنجالی را منتشر کنید
«حواشی اختلاف میان ناشر و معاونت فرهنگی ارشاد در دولتِ دهم هر چه در آن دولت بی‌صدا بود؛ این روز‌ها به لطف یک خبرگزاری محترم پربسامد شده است.»