اقیانوس نهایی؛ آناتومی پرندگان
گزیده‌ای از دومین رمان دانیال حقیقی.