برفراز قله‌های شهرهای غرقِ در جاز
گزارشی از کتاب‌های نسل بیت در ایران.