هفت نویسنده از اصفهان می‌گویند
انتشار مجموعه‌داستان «کتاب اصفهان» با داستان‌هایی از علی خدایی و جعفر مدرس‌صادقی.