«نه» به سانسور، «آری» به آزادی بیان
«بیانیه‌ای از کانونِ نویسندگانِ ایران به مناسبت ۱۳ آذر روز، روزی که صداهای اعتراض به هر نوع سانسور، طلبِ آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا را به فریادی یگانه مبدل می‌کند.»