روزمرگی‌هایِ یک کارمند
««از خانه‌ی شروع سه قدم به جلو بروید»: سومین کتاب از سمت راستِ خانه‌ی شروع، «از پایین اولین کتاب فسفری»: کتابی قدیمی و خاک خورده‌ ، «۲۰۱۳ را پیدا کن»: کتابی با جلد ارغوانی.»