اگر «گارسیا مارکز» تجربه‌ی چاپ در کشور ما را داشت!
«حامد یعقوبی: افسرده می‌شد، نویسندگی را کنار می‌گذاشت یا سعی می‌کرد در بازار فرهنگی کشور، شغل بخور نمی‌ری برای خود دست و پا کند؟»