شلیک مستقیم به حیاتِ زبانِ مادری
«صداوسیما به‌واقع یک وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی همگانی است. آنجا که خشت اول را کج بگذاریم، دیگر نمی‌توان جلوی انحراف را تا ثریا گرفت.»